ฝ่ายประถมศึกษา
หน้าแรก   /   ฝ่ายประถมศึกษา  /   ฝ่ายประถมศึกษาประถมศึกษา


หลักสูตรการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ศาสนาควบคู่สามัญ  ( ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551) 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  จัดการเรียนการสอนโดย ใช้หลักสูตรศาสนาควบคู่สามัญ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเรียนรู้ที่ผ่านกิจกรรม ที่เพื่อให้ผู้เรียนสนุกสนาม และเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการสร้่างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน  พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ติดต่อสอบถามได้
โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 60 ซอยเพชรพระราม 6 ถ.เพชรพระราม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02 314 4215