ฝ่ายอนุบาล
หน้าแรก   /  ฝ่ายอนุบาล

โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม ฝ่ายอนุบาล จัดการศึกษาให้กับปฐมวัย - อนุบาลอายุ 2-6 ปี เน้นการสอนศาสนาควบคู่สามัญ รวมถึงเน้นเรื่องปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับเพื่อน ๆ การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ การทดลอง การเรียนรู้ตามระดับความสามารถของตนเอง ในบรรยากาศที่แวดล้อมแบบอิสลาม โดยแบ่งเป็น 4 ระดับชั้น คือ