ฝ่ายประถมศึกษา
หน้าแรก   /  ฝ่ายประถมศึกษา

เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จัดการเรียนการสอนโดย ใช้หลักสูตรศาสนาควบคู่สามัญ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเรียนรู้ที่ผ่านกิจกรรม ที่เพื่อให้ผู้เรียนสนุกสนาม และเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการสร้่างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข