ฝ่ายมัธยม
หน้าแรก   /   ฝ่ายมัธยม  /   ฝ่ายมัธยมประถมศึกษา


หลักสูตรการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ศาสนาควบคู่สามัญ  ( ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551) 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จัดการเรียนการสอนโดย ใช้หลักสูตรศาสนาควบคู่สามัญ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเรียนรู้ที่ผ่านกิจกรรม ที่เพื่อให้ผู้เรียนสนุกสนาม และเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการสร้่างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน  พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการของผู้เรียน การสอนเพื่อสร้างความคิดให้ผู้เรียนรู้จักความต้องการของตนเอง การแนะแนวการศึกษา เพื่อการเข้าสู่ระดับชั้น มัธยมปลาย หรือ ระดับอาชีวะ หรือสายศาสนาต่อไป

ติดต่อสอบถามได้
โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 60 ซอยเพชรพระราม 6 ถ.เพชรพระราม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02 314 4215